ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van Sligro Food Group N.V. te Veghel, en van haar deelnemingen, alle hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te duiden met: Sligro. Versie: 249163

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Definities

1.     In deze Verkoopvoorwaarden hebben de navolgende woorden de daaraan in dit artikel gegeven betekenis:

a.     Artikel(en): één (of meerdere) artikel(en) uit het assortiment van Sligro, alsmede door de afdeling ‘geschenken’ van Sligro aangeboden artikelen.

b.     Bezorgservice: het door Sligro op het door Klant opgegeven adres afleveren van een Order.

c.     Emballage/leeggoed: alle statiegeldhoudende (transport)verpakkingen, (om)verpakkingen en artikelverpakkingen, zoals rolcontainers, fusten, kratten en andere verpakkingsmaterialen.

d.     Klant: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon (inclusief vestigingen) met een geldige inschrijving in een handelsregister met wie Sligro een Overeenkomst heeft gesloten.

e.     Klantenkaart: de Sligro klantenkaart waarmee de Klant toegang heeft tot een Zelfbedieningsvestiging van Sligro.

f.      Order: iedere opdracht van Klant aan Sligro voor de inkoop en (af)levering van één of meerdere Artikelen, alsmede iedere aankoop in een Zelfbedieningsvestiging.

g.     Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt op het moment dat Sligro een klant geaccepteerd heeft als Klant. De Overeenkomst is van toepassing op alle Orders die Klant bij Sligro plaatst.

h.     Sligro: Sligro Food Group N.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16045002 en haar deelnemingen.

i.      Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sligro, vastgesteld op 1 januari 2023.

j.      Zelfbedieningsvestiging: iedere Sligro-vestiging waar een Klant met een Klantenkaart toegang toe heeft. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.     Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Sligro worden uitgebracht, Orders, Overeenkomsten, gebruik van een online account door Klant en ieder bezoek aan een Zelfbedieningsvestiging.

2.     Sligro wijst de toepasselijkheid van door Klant gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3.     Sligro behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Daarover zal Sligro Klant minimaal één maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Verkoopvoorwaarden informeren.

4.     Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen afgeweken worden, indien uitdrukkelijk en schriftelijk door Sligro en Klant overeengekomen. 

Artikel 3 Klantacceptatie en Overeenkomst

1.     Sligro behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het worden van Klant van Sligro niet te accepteren.

2.     Sligro behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van derden, waaronder de verspartners van Sligro en transporteurs.

3.     Klant is verplicht om op eerste verzoek van Sligro zekerheid te stellen tot de nakoming van haar verplichtingen. Indien Klant niet, of niet tijdig aan voornoemde plicht voldoet, is Sligro gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat Klant hier alsnog daadwerkelijk gehoor aan geeft en/of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

4.     Sligro behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op enig moment eenzijdig met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 4 Aanbieding en Order

1.     Een door Sligro aan Klant uitgebrachte aanbieding blijft vier weken geldig, tenzij uit de aanbieding zelf een andere termijn blijkt. Na het verstrijken van deze periode kunnen door Klant geen rechten meer aan de aanbieding worden ontleend.

2.     Een Order wordt ofwel via het bestelsysteem van Sligro geplaatst, ofwel via een door Sligro geaccordeerd bestelsysteem, ofwel via www.sligro-kerstpakketten.nl ofwel in of via een Zelfbedieningsvestiging van Sligro.

3.     Sligro behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Order te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Klant nimmer enig recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Emballage

1.     Sligro is en blijft eigenaar van emballagedragers/leeggoed (zoals rolcontainers, tussenschotten, van Hoeckel klapkratten en wijnkratten). Emballagedragers/leeggoed mogen door Klant alleen gebruikt worden voor de door Sligro geleverde Artikelen en dienen door Klant zo spoedig mogelijk, leeg en gesorteerd aan Sligro retour gegeven te worden.

2.     Sligro brengt de aan Klant geleverde Emballage/leeggoed bij Klant in rekening en crediteert van Klant retour ontvangen Emballage/leeggoed op basis van (in de PDA) genoteerde informatie. Klant ontvangt na retourgave  een overzicht van de (geretourneerde) Emballage/leeggoed.

3.     Klant dient het overzicht van de Emballage/leeggoed binnen 48 uur te controleren en binnen de genoemde termijn contact met Sligro op te nemen indien het overzicht niet juist is bij gebreke waarvan voornoemd overzicht bindend is.

4.     Binnen Nederland geldt dat alle losse statiegeldhoudende kunststofflessen en/of blikjes alleen aan Sligro retour gegeven kunnen worden in een emballagezak. Sligro neemt geen losse kunststofflessen en/of blikjes retour. Klant dient de emballagezak af te sluiten met een sluitstrip en te voorzien van een barcodesticker van Statiegeld Nederland. De zak wordt door Sligro bij Statiegeld Nederland ingeleverd, waarna Statiegeld Nederland het statiegeld aan Klant vergoedt.

5.     Indien Klant niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Sligro gerechtigd de behandelingskosten (kosten voor schoonmaak, reparatie, vervanging) aan de Klant in rekening te brengen. 

Artikel 6 Kwaliteitsklachten en recalls

1.     Klachten die betrekking hebben op de voedselveiligheid dienen direct na ontdekking daarvan gemeld te worden bij Sligro.

2.     Indien een Artikel niet voldoet aan de kwaliteitseisen die de producent/leverancier van dat Artikel of Sligro daaraan stelt, dan kan die producent, leverancier of Sligro besluiten om een recall uit te voeren. Sligro bepaalt de wijze waarop zij de recall uitvoert. Klant is verplicht haar medewerking te verlenen aan de maatregelen die Sligro hiertoe neemt. In het geval van een recall zal Sligro alle Artikelen die door Klant aan Sligro geretourneerd zijn crediteren. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle door Sligro geleverde Artikelen blijven eigendom van Sligro, tot de Klant aan al haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Sligro heeft voldaan.

2.     Klant is gerechtigd om de Artikelen te gebruiken in het kader van de normale  uitoefening van haar bedrijf.

3.     Indien Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens Sligro tekortschiet, of Sligro goede grond heeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Sligro gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Artikelen terug te nemen. Indien Sligro de Artikelen als haar eigendom terugvordert, is de Klant gehouden om de locatie aan te wijzen waar de Artikelen zich bevinden en verleent de Klant reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende locatie te (laten) betreden, om de Artikelen terug te nemen. 

Artikel 8 Artikelen en Prijzen

1.     Sligro kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de verkoop van bepaalde Artikelen, zoals registratieverplichtingen en/of een maximaal aantal af te nemen Artikelen.

2.     Door Sligro aan Klant afgegeven verkoopprijzen zijn steeds op basis van de door Sligro gehanteerde handelseenheid in euro’s, maar exclusief btw, transportkosten, kosten van Emballage/leeeggoed en/of overige verpakkingen, verwijderingsbijdragen en overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de aflevering gelden.

3.     Sligro behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren (bijvoorbeeld op grond van kostenmutaties vanuit producenten/leveranciers, maatschappelijke ontwikkelingen of de wet).

4.     Artikelen kunnen geschenken bevatten van Tintelingen B.V. Op alle geschenken zijn de Algemene Voorwaarden Tintelingen B.V. van toepassing.

Artikel 9 Facturatie en betaling

1.     Bij niet tijdige betaling van één of meerdere facturen als gevolg waarvan door Sligro incassomaatregelen genomen worden, is Sligro gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij Klant in rekening te brengen. Deze bedragen 15% van de hoofdsom of, indien deze aantoonbaar hoger zijn, het daadwerkelijke bedrag.

2.     Bij niet tijdige betaling van één of meerdere facturen, door een oorzaak die aan Klant toegerekend kan worden, komt ieder al dan niet reeds opgebouwd recht op korting, bonus of enig ander voordeel voor Klant te vervallen.

3.     Indien Klant contant wenst te betalen, dan kan Sligro op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme of haar eigen beleid gehouden zijn om eerst een cliëntenonderzoek uit te voeren, alvorens de contante betaling te kunnen accepteren.

4.     Indien binnen de betalingstermijn van een factuur niet tegen de desbetreffende factuur is gereclameerd, vervalt het recht van Klant om bezwaar te maken tegen de factuur. Indien geen betalingstermijn bekend is, dan bedraagt de reclametermijn 14 dagen na factuurdatum.

5.     Indien een automatische incasso niet plaats kan vinden, dan behoudt Sligro zich het recht voor om betalen op rekening niet langer toe te staan.

6.     Sligro behoudt zich het recht voor alle vordering en/of schulden ten aanzien van Klant te verrekenen met eventuele schulden en/of vorderingen van de Klant ten aanzien van Sligro (dan wel van iedere vennootschap behorend tot de Sligro groep). 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1.     Behoudens opzet of grove schuld is noch Sligro noch haar personeel of enige andere (hulp)persoon aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die Klant, diens personeel en/of andere (hulp)personen mochten lijden.

2.     Klant vrijwaart Sligro tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade.

3.     Sligro is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Artikelen. Als een Artikel niet op voorraad is op het moment van inpakken, kan door Sligro een alternatief geboden of geleverd worden.

4.     Het inbrengen van eigen artikelen is voor risico van Klant en enkel toegestaan onder door Sligro te stellen voorwaarden. Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde artikelen en de tijdigheid van de (aan)levering.

5.     Klant dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van bij Sligro gekochte Artikelen aantoonbaar te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de hygiënecode en de bewaarvoorschriften.

6.     Mocht Sligro – ondanks hetgeen in dit artikel is opgenomen – toch rechtens aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Sligro wordt uitgekeerd. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, dan is iedere aansprakelijkheid van Sligro beperkt tot de waarde van de Order.

Artikel 11 Gebruik van gegevens en intellectueel eigendomsrechten

1.     Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de privacyverklaring en het cookiebeleid van Sligro van toepassing. Deze zijn terug te vinden op de verschillende websites van Sligro.

2.     Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sligro is ieder gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Sligro door Klant of derden niet toegestaan.

Artikel 12 Duur en einde Overeenkomst

1.     Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij Sligro en Klant een bepaalde duur zijn overeengekomen.

2.     De Overeenkomst eindigt op het moment dat Klant niet meer voldoet aan de inschrijvingsvereisten zoals omschreven bij de definitie van Klant.

3.     Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, kunnen Sligro en Klant een Overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.     Zowel Sligro als Klant is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen indien:

i.    de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen die voor die partij uit deze Overeenkomst voortvloeien en die partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, de betreffende verplichting(en) niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn nakomt en de tekortkoming een directe beëindiging of opschorting van de Overeenkomst met haar gevolgen rechtvaardigt;

ii.    van de andere partij het fail­lissement wordt aange­vraagd of zij dit zelf aanvraagt;

iii.    de andere partij surseance van betaling aanvraagt;

iv.    de andere partij haar crediteuren een, al dan niet onderhands, crediteurenakkoord aanbiedt. 

Artikel 13 Geheimhouding

1.     Klant verplicht zich strikte geheimhouding te betrachten betreffende alle gegevens, in de ruimste zin des woords, die zij verkrijgt van Sligro en/of waarin Sligro Klant direct of indirect, bewust of onbewust, inzage geeft, op welke wijze en in welke vorm dan ook, tenzij openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van andere reglementen of als gevolg van een rechterlijke uitspraak, vereist is.

2.     Klant is verplicht alle personen die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsverplichting op te leggen en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

Artikel 14 Overmacht

Ingeval van overmacht aan de zijde van Sligro of Klant wordt deze (tijdelijk) ontslagen van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Indien de overmacht binnen twee (2) weken niet opgehouden heeft te bestaan, heeft Sligro het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding aan de zijde van Klant zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Sligro wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan: brand, gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Sligro ingeschakelde derden, transportbelemmeringen, gevolgen van een epidemie, uitval van hulpmaterialen en overheidsmaatregelen ten laste van Sligro. 

Artikel 15 Overige bepalingen

1.     Indien enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht en zullen Sligro en Klant in onderling overleg de ongeldige bepaling vervangen, met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

2.     Alle vorderingsrechten van Klant op Sligro vervallen na één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Klant bekend werd met dit vorderingsrecht op Sligro.

3.     Sligro is gerechtigd om alle rechten en verplichtingen die zij jegens Klant heeft over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde, waaronder aan Sligro gelieerde vennootschappen. Het is Klant niet toegestaan om rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen.

4.     Iedere communicatie tussen Sligro en Klant kan elektronisch (per e-mail) geschieden.

5.     De Nederlandse versie van de Verkoopvoorwaarden prevaleert in geval van tegenstrijdigheid met enige vertaling.

6.     Deze Verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld per 01-01-2023 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op alle door deze Verkoopvoorwaarden beheerste aanbiedingen, Overeenkomsten, Orders, feitelijke leveringen en anderszins is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     In het geval van een geschil, zullen Sligro en Klant zich eerst inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Indien die inspanningen niet tot een oplossing leiden, dan is de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen. 

MODULE ZELFBEDIENINGSVESTIGING

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend op het in het algemene deel bepaalde van toepassing op het moment dat een Klant een Zelfbedieningsvestiging van Sligro betreedt:

Artikel 17 Klantenkaart

1.     Sligro stuurt de Klantenkaarten naar het bezoekadres van Klant zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of naar een Zelfbedieningsvestiging, waar Klant de Klantenkaart op vertoon van een geldig identiteitsbewijs op kan halen.

2.     Een Zelfbedieningsvestiging mag enkel, op vertoon van de Klantenkaart, worden betreden door de op de Klantenkaart genoemde natuurlijke persoon die door maximaal twee personen mag worden vergezeld.

3.     Een Klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.     Klant, en iedere natuurlijke persoon genoemd op de Klantenkaart, dient er voor te zorgen en is er voor verantwoordelijk dat de Klantenkaart enkel en alleen wordt gebruikt door de persoon genoemd op de Klantenkaart.

5.     Sligro behoudt zich het recht voor om te controleren of één van de personen die de Zelfbedieningsvestiging wil betreden daadwerkelijk de persoon is op wiens naam de Klantenkaart staat. Indien de persoon zich, na een verzoek daartoe, niet kan legitimeren of niet de persoon is op wiens naam de Klantenkaart staat, dan kan die persoon de toegang worden geweigerd.

6.     Bij verlies van de Klantenkaart is Klant verplicht hier direct melding van te maken aan de Klantenservice van Sligro. Tot vorenbedoelde melding is Klant aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Klantenkaart door derden.

7.     Wijzigingen in de onderneming van Klant, die invloed hebben op het rechtmatig gebruik van de Klantenkaart, dienen direct schriftelijk aan de Klantenservice van Sligro te worden gemeld.

8.    Klant is niet langer gerechtigd de Klantenkaart te gebruiken, indien de Overeenkomst tussen Sligro en Klant is geëindigd. De Klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van Sligro. 

Artikel 18 Huisregels

1.     In verband met de veiligheid, geeft Sligro er de voorkeur aan dat kinderen de Zelfsbedieningsvestigingen van Sligro niet betreden. Indien kinderen alsnog een Zelfbedieningsvestiging betreden, is dit alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene en altijd op eigen verantwoordelijkheid.

2.     Huisdieren zijn niet toegestaan in de Zelfsbedieningsvestigingen van Sligro. Een uitzondering wordt gemaakt voor getrainde hulphonden.

3.     Sligro heeft – indien zij daarvoor een redelijk belang heeft – het recht om iemand de toegang tot een Zelfbedieningsvestiging te ontzeggen.

4.     Sligro waakt met zichtbare en onzichtbare camera’s over de veiligheid van haar Klanten, werknemers, overige bezoekers en de bezittingen van haar Klanten, overige bezoekers en zichzelf.

5.     Indien Klant verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de Klant zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

Artikel 19 Prijs en Facturatie

1.     Sligro spant zich in om in de Zelfbedieningsvestiging de juiste prijs van een Artikel te tonen. De verkoopprijs welke in de kassa staat is echter altijd de juiste verkoopprijs van het Artikel en is derhalve leidend en bindend.

2.     Aankopen dienen direct in de Zelfbedieningsvestiging afgerekend te worden, tenzij Sligro en Klant overeen zijn gekomen dat de Klant op rekening mag kopen. 

Artikel 20 Klachten en retouren

1.     Klachten die betrekking hebben op een Artikel dienen zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 48 uur – na ontdekking ervan door Klant gemeld te worden bij de Zelfbedieningsvestiging waar Klant het Artikel heeft gekocht.

2.     Indien de klacht door Sligro gegrond wordt verklaard, zal Sligro het aankoopbedrag terugbetalen onder de voorwaarde dat Klant het Artikel retourneert danwel een alternatief bieden, zulks naar keuze van Sligro.

3.     Behoudens het in dit artikel genoemde geval, kunnen Artikelen niet geretourneerd worden.

MODULE BEZORGSERVICE

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend op het bepaalde in het algemene deel van toepassing op het moment dat een Klant gebruik maakt van de Bezorgservice van Sligro:

Artikel 21 Levering

1.     Levering van de Artikelen vindt plaats op het adres van Klant (dan wel op door Klant opgegeven alternatieve adressen).

2.     Sligro levert enkel Artikelen af op de begane grond, hetgeen betekent dat Sligro geen Artikelen aflevert op locaties die enkel bereikbaar zijn door het nemen van meer dan één trede. Indien hiervan sprake is zal Sligro de Artikelen voor de locatie plaatsen en dient Klant zelf zorg te dragen voor verder vervoer.

3.     De door Sligro opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

4.     Aflevering van Artikelen in gedeelten is toegestaan. Sligro is gerechtigd de reeds geleverde Artikelen onmiddellijk aan de Klant te factureren.

5.     Sligro behoudt zich het recht voor om een minimale of maximale bestelhoeveelheid voor een bepaald Artikel te hanteren.

6.     Sligro kan met Klant voor iedere locatie van Klant logistieke afspraken maken, waaronder het aantal leverdagen per week, het tijdvak waarbinnen levering plaats zal vinden (de venstertijd) en de wijze waarop aflevering van de Artikelen plaats zal vinden.  

7.     Indien Sligro en Klant een venstertijd overeen zijn gekomen, dan kan levering gedurende de gehele venstertijd plaatsvinden. Klant kan er geen rechten aan ontlenen indien de Artikelen altijd op een vast tijdstip tijdens die venstertijd afgeleverd worden.    

8.     Sligro hanteert per klantnummer een minimum orderbedrag van € 500,- (vijfhonderd euro) per afleveradres. Indien het bedrag van een afleveradres lager is dan het overeengekomen minimum bedrag, dan is Sligro gerechtigd om de Order niet uit te leveren of voor het leveren van die Order bezorgkosten in rekening te brengen bij Klant. 

9.     Aflevering van een Order door Sligro vindt plaats doordat de Artikelen op de overeengekomen locatie worden geplaatst. Op dat moment gaat het risico van de Artikelen van Sligro op Klant over.

10.   Klant dient steeds te zorgen voor een goed bereikbare laad- en losplaats. Behoudens sleutelklanten dient Klant er voor te zorgen dat er op het moment van aflevering iemand aanwezig is om de Artikelen in ontvangst te nemen, de pakbon te controleren en af te tekenen.

11.   Indien Klant bij aflevering Artikelen wenst te controleren (bijvoorbeeld op temperatuur of aantal) dient dit plaats te vinden in het voertuig danwel op de laadklep van het voertuig.  

Artikel 22 Prijs en betaling

1.     Sligro factureert, behoudens andersluidende afspraken, de afgeleverde Artikelen via een dagverzamelfactuur aan Klant.

2.     De prijzen die aan Klant worden berekend, zijn de prijzen zoals die gelden op de factuurdatum, waardoor de factuurprijs van een Artikel kan afwijken van de prijs in het bestelsysteem van Sligro op het moment dat de Order wordt geplaatst. Dit geldt ook voor de actieprijzen uit de folders en andere prijsaanbiedingen van Sligro.

3.     Behoudens andersluidende afspraken bedraagt de betalingstermijn 7 (zeven) dagen na factuurdatum.

4.     Klant dient een machtiging voor automatische incasso van de facturen te verstrekken en er steeds voor te zorgen dat de bankrekening voldoende saldo heeft om incasso ongestoord plaats te laten vinden.

5.     Sligro behoudt zich het recht voor een Order enkel af te leveren tegen contante betaling (onder rembours) en de Order retour te nemen indien contante betaling niet plaatsvindt.

Artikel 23 Klachten en retouren

1.     Klant dient in de navolgende situaties binnen 48 uur nadat de Artikelen door Sligro zijn afgeleverd bij de afdeling klantenservice van Sligro telefonisch een melding te doen:

- in het geval van een substantiële beschadiging van één of meerdere Artikelen waardoor het Artikel niet meer verkoopbaar is (breuk);

- indien een ander Artikel is geleverd dan is besteld (een omwisseling) en Klant het andere Artikel niet wenst te houden;

- indien het Artikel op de afleverbon/factuur staat, maar niet is geleverd (manco);

- indien meer Artikelen zijn geleverd dan besteld (te veel leveringen) en Klant de te veel geleverde Artikelen niet wenst te houden.

2.     Indien een klacht gegrond is, dan zal Sligro de situatie herstellen. Indien het betreffende Artikel aan Klant is gefactureerd, dan zal het Artikel gecrediteerd worden of zal Sligro een alternatief aanbieden, zulks naar keuze van Sligro

3.     Indien Klant een klacht niet binnen 48 uur aan Sligro meldt, dan zal Sligro de klacht niet in behandeling nemen.

4.     Behoudens de in dit artikel genoemde gevallen, kunnen Artikelen enkel geretourneerd worden op basis van het retourbeleid, zoals gepubliceerd binnen het bestelportaal van Sligro.